Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kanunda suç olarak tanımlanmış bir eylemin varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında gerçekleştirdiği bu eylemden dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için kanunun aradığı şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği fonksiyonun düzenlenmesine ilişkin kamu hukuku kaynakları kurallar bütünüdür. Organik anlamda İdare, yürütme organının; Cumhurbaşkanı ve bakanlar dışında kalan kısmı ile il özel idaresi, büyükşehir belediyesi,belediye, köy, üniversite, TRT, meslek kuruluşları gibi diğer kamu tüzel kişilerini ifade eder.

İş Hukuku
 
İş hukuku, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş ilişkisi içinde olan , yani, resmi bir iş yerinde hizmet akdi ile işe başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla olan ilişkileri düzenleyen bağlayıcı kurallar bütünüdür.


İcra ve İflas Hukuku
 

İcra ve İflas hukuku, kişilerin maddi hukuktan kaynaklanan taleplerinin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetler bütünüdür. Bir başka anlatımla, maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin, devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleşmesine hizmet eden faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile Hukuku

Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkileri düzenleyen, Medeni hukukun ve dolayısıyla özel hukukun bir alt dalıdır. Bununla birlikte, Anayasamız “aile” yapısına önem vermiş olup  Türk toplumunun temelinin aile olduğunu ve ailenin eşler arasında eşitliğe dayandığını ifade etmiştir.

Eşya Hukuku

Şahısların bir eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.